α1- Αντιθρυψίνη ορού

α1 Οξινη γλυκοπρωτείνη

Αγγειοτενσίνη I

Α-Εμβρυική σφαιρίνη (AFP)

Άζωτο ουρίας ορού

Άθικτη παραθορμόνη (iPTH)

Αιματοκρίτης (HCT)

Αιμοπετάλια (PLT)

Αιμοσφαιρίνη Α2 (HbA2)

Αλβουμίνη ορού

Αλδολάση ορού

Αλδοστερόνη

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)

Αλκοόλη ορού

Αλληλούχιση DNA γονιδίου CFTR (με NGS)

Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 και BRCA2

Αμεση δοκιμασία Coombs (DAT)

Άμεση χολερυθρίνη

Αμινόγραμμα ορού

Αμινόγραμμα ούρων

Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του Εγκεφαλικού Νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP/proBNP)

Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (SGPT/ALT)

Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (SGOT/AST)

Αμιτριπτυλίνη

Αμιωδαρόνη

Αμμωνία

Αμυλάση ορού

Αμφεταμίνες ούρων

Ανάλυση ουρολίθων

Ανασταλτίνη Β (InhB)

Αναστολέας C1 εστεράσης

Ανδροστενδιόνη

Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδος 4 (ΗΕ4)

Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός ηπατίτιδας C (HCV)

Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV)

Ανίχνευση & τυποποιήση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

Ανίχνευση & τυποποιήση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) & διαφοροποίηση των στελεχών υψηλού κινδύνου 16 & 18

Ανίχνευση Her-2 neu(ERBB2) amp(17)(q11)

Ανίχνευση HLA DQ2 (DQA1*0501 / DQB1*0201) & HLA DQ8 σχετιζομένων με κοιλιοκάκη

Ανίχνευση αιμοσφαιρινών (HPLC)

Ανίχνευση αλλημόρφου HLA B27

Ανίχνευση αντιγόνου&αντισώματος ιού HIV I & II

Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι βακτηριδίου Salmonella (WIDAL Test)

Ανίχνευση μεταλλαγμένων αλληλομόρφων στο γονίδιο CFTR που σχετίζονται με την εμφάνιση κυστικής ίνωσης (Cystic Fibrosis, CF)

Ανίχνευση μεταλλάξεων MTHFR C677T & A1298C

Ανίχνευση μετάλλαξης Factor V G1691A (FV - Leiden)

Ανίχνευση μετάλλαξης Factor ΙΙ G20210A

Ανίχνευση μετάλλαξης ΔF508 (p.Phe508del) στο γονίδιο CFTR

Ανίχνευση προδιαθεσικών γενετικών παραγόντων για θρομβοφιλία και θρομβοεμβολική νόσο (VTE)

Ανίχνευση πρωτεϊνών ορού

Ανίχνευση χλαμυδίων τραχώματος (CT DNA)

Ανοσοαποτύπωση κατά Western για ανίχνευση αντι-HCV αντισωμάτων

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (IFE)

Ανοσοσφαιρίνη A

Ανοσοσφαιρίνη D

Ανοσοσφαιρίνη E

Ανοσοσφαιρίνη G

Ανοσοσφαιρίνη M

Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 1 (IgG 1)

Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 2 (IgG 2)

Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 3 (IgG 3)

Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 4 (IgG 4)

Ανοσοφαινότυπος CD4/CD8 κυττάρων

Ανοσοφαινότυπος αιματολογικών κακοηθειών

Ανοσοφαινότυπος κυττάρων περιφερικού αίματος

Αντιγόνο e του ιού της ηπατίτιδας B (HBeAg)

Αντιγόνο εκ καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (SCCAg)

Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S

Αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπαττίτιδας Β (HBsAg)

Αντιγόνο κοπράνων ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (HpSA)

Αντιδιουρητική ορμόνη (ADH)

Αντιεπινεφριδιακά αντισώματα IgG (αντι-ADR)

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)

Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)

Αντιπηκτικό του λύκου (LA)

Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)

Αντισπερματικά αντισώματα ορού (ASA)

Αντισπερματικά αντισώματα σπέρματος (ASA)

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC-R)

Αντισώµατα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)

Αντισώματα IgA έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων της γλιαδίνης (a-DGP-A )

Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουτινάσης (a-tTG-IgA)

Αντισώματα IgA έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-A)

Αντισώματα IgG έναντι DNA (αντι-DNA)

Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)

Αντισώματα IgG έναντι Εχινοκόκκου (Echinococcus sp.)

Αντισώματα IgG έναντι ιού της Παρωτίτιδας (mumps)

Αντισώματα IgG έναντι ιστονών

Αντισώματα IgG έναντι πυρηνικού αντιγόνου του ιού EBV(ΕΒΝΑ)

Αντισώματα IgG έναντι της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO- ANCA)

Αντισώματα IgG έναντι της ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (αντι-rib-P Abs)

Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλινοσιτόλης (aPI-G)

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Sm (αντι-Sm)

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro [(αντι-Ro Ab (SS-A)]

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-B/La [αντι-La Ab (SS-B)]

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου U1-snRNP (αντι- U1-snRNP)

Αντισώματα IgM έναντι ιού της Παρωτίτιδας (mumps)

Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλινοσιτόλης (aPI-M)

Αντισώματα έναντι της παραγόμενης από Στρεπτόκοκκο δεοξυριβονουκλεάσης Β (αντι-DNase B)

Αντισώματα IgA έναντι Βρουκέλλας

Αντισώματα IgA έναντι καρδιολιπίνης (aCL-A)

Αντισώματα IgA έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-G)

Αντισώματα IgA έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-A)

Αντισώματα IgA έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Hp-IgA)

Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)

Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου(ΕmA)

Αντισώματα IgA έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgA)

Αντισώματα IgA έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)

Αντισώματα IgG έναντι Borrelia burgdorferi (νόσος Lyme )

Αντισώματα IgG έναντι ιού ηπατίτιδας C (HCVAb)

Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων της γλιαδίνης (a-DGP-G )

Αντισώματα IgG έναντι Βρουκέλλας

Αντισώματα IgG έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (αντι-ΕΝΑ)

Αντισώματα IgG έναντι ιού Coxsackie A,B

Αντισώματα IgG έναντι ιού Ηπατίτιδας Ε (HEV-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι καρδιολιπίνης (aCL-G)

Αντισώματα IgG έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 (αντι-LKM-1)

Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας DNA (αντι -ssDNA)

Αντισώματα IgG έναντι νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος (ICA)

Αντισώματα IgG έναντι προθρομβίνης (PT-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι ρετικουλίνης (ARA)

Αντισώματα IgG έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος (αντι-GAD)

Αντισώματα IgG έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-G)

Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)

Αντισώματα IgG έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι της Λεϊσμάνιας (Leishmania infantum)

Αντισώματα IgG έναντι της Λεπτόσπειρας

Αντισώματα IgG έναντι της Λιστέριας (anti-LLO)

Αντισώματα IgG έναντι της τοξίνης του βακτηριδίου της Διφθερίτιδας

Αντισώματα IgG έναντι της τοξίνης του κλωστηριδίου του Τετάνου

Αντισώματα IgG έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (αντι-Scl-70)

Αντισώματα IgG έναντι της τυροσινικής φωσφατάσης IA2 (IA2Abs)

Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-G)

Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-G)

Αντισώματα IgG έναντι της Ωχράς σπειροχαίτης (Τρεπόνημα pallidum)

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e του ιού της ηπατίτιδας (HBeAb)

Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)

Αντισώματα IgG έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 1 (HSV1-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 2 (HSV2-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Αντισώματα IgG έναντι του έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του ενδογενούς παράγοντα (IF)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού Ανεμευλογιάς-Έρπητα ζωστήρα (VZV-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της Ερυθράς (RUB-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (HAV-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του ιού της Ιλαράς (measles)

Αντισώματα IgG έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr [EBV-VCA IgG]

Αντισώματα IgG έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (αντι-CCP)

Αντισώματα IgG έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV-IgG)

Αντισώματα IgG έναντι του Μυκοπλάσματος πνευμονίας

Αντισώματα IgG έναντι του παρβοϊού B19 (Parvo -IgG)

Αντισώματα IgG έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων (APCA)

Αντισώματα IgG έναντι των κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (C-ANCA)

Αντισώματα IgG έναντι των κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (P-ANCA)

Αντισώματα IgG έναντι των λείων μυϊκών ινών (ΑSMA)

Αντισώματα IgG έναντι φωσφολιπιδίων (aPLs)

Αντισώματα IgG έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)

Αντισώματα IgG&IgM έναντι Bartonella Henselae

Αντισώματα IgG,IgM έναντι Bordetella pertussis (κοκκύτης)

Αντισώματα IgM έναντι Borrelia burgdorferi (νόσος Lyme )

Αντισώματα IgM έναντι Βρουκέλλας

Αντισώματα IgM έναντι ιού Ηπατίτιδας Ε (HEV-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι καρδιολιπίνης (aCL-M)

Αντισώματα IgM έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-M)

Αντισώματα IgM έναντι της Λεπτόσπειρας

Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-M)

Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-M)

Αντισώματα IgM έναντι της Ωχράς σπειροχαίτης (Τρεπόνημα pallidum)

Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας D (HDV-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 1 & 2 (HSV-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Hp-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού Ανεμευλογιάς-Έρπητα ζωστήρα (VZV-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (HAV-IgM)

Αντισώματα IgM έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr [EBV-VCA IgM]

Αντισώματα IgM έναντι του Μυκοπλάσματος πνευμονίας

Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας B (HBcV-IgM)

Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού της Ερυθράς (RUB-IgM)

Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού της Ιλαράς (measles)

Αντισώματα IgΜ έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV-IgΜ)

Αντισώματα IgΜ έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)

Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (anti-Tg)

Αντισώματα έναντι του αντιγόνoυ επιφάνειας του HΒV (HBsAb)

Αντιωοθηκικά αντισώματα IgG

Απαμινάση αδενοσίνης (ADA)

Απολιποπρωτεϊνη B

Απολιποπρωτεϊνη Α1

Απτοσφαιρίνη ορού

Αριθμός ερυθρών κυττάρων αίματος (RBC)-Ερυθροκυτταρικοί δείκτες

Αριθμός λευκών κυττάρων αίματος (WBC)

Αριθμός-τύπος λευκών κυττάρων αίματος (WBC,%WBC)

Αυξητική ορμόνη (HGH)

Αυτοαντισώματα έναντι Ινσουλίνης (ΙΑΑ)

Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PD)


Κατάλογος εξετάσεων


Καθαρισμός Επόμενο Βήμα