Εξέταση | Διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου των ωοθηκών

Τριπλός συνδυασμός μετρήσεων των δεκτών CEA ,CA 125 &HE4

  • Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA 125)
  • Ανθρώπινη επιδιδυμική πρωτεΐνη 4(HE4)
  • Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)

Η συνδυαστική μέτρηση HE4με CA 125 προορίζεται για την αξιολόγηση κινδύνου ανάπτυξης επιθηλιακού καρκίνου ωοθηκών σε ασθενείς με μάζα στην πύελο(ROMA) και  για την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο στις ωοθήκες.

Τα αυξημένα επίπεδα  του CEA στον ορό  είναι ενδεικτικά, αλλά δεν επιφέρουν τη  διάγνωση του καρκίνου, αφού  αυξη-μένα επίπεδα εμφανίζοναι  επίσης σε μια ποικιλία συνθηκών. Ο συνδυασμός του CEA και του CA 125 μπορεί να βελτιώσει τη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών.Σε ασθενείς με μη διαγνωσμένο όγκο στη λεκάνη, η αναλογία CA-125 / CEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεγχειρητική ταυτοποίηση ενός σημαντικού κλάσματος ασθενών με μη ωοθηκικές κακοήθειες.