Εξέταση | Έλεγχος ηπατικής ίνωσης

Πρόσφατα, ως μέσο για την εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης προτάθηκε μία νέα μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος, η ελαστογραφία (Fibrotest). Το Fibrotest υπολογίζει τον βαθμό της ηπατικής ίνωσης εκτιμώντας την ηπατική ακαμψία. Fibrotest (FT)

  • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT)
  • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)
  • γ ‐Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ‐GT)
  • Ολική Χολερυθρίνη (ΤBil)
  • Απτοσφαιρίνη (Hp)
  • α2 – Μακροσφαιρίνη (α2-Μ)
  • Απολιποπρωτεΐνη Α-1 (Αρο Α-1)

Οι δοκιμές των επι μέρους παραμέτρων εκτελούνται με μεθόδους σύμφωνα με την οδηγία της BioPredictive.

Η αξιολόγηση της ηπατικής ίνωσης είναι κρίσιμη για την επιτυχή εξατομικευμένη διαχείριση της νόσου σε άτομα με χρόνια ηπατίτιδα C (CHC) πριν την έναρξη της θεραπείας HCV και αξιολόγηση της κατάστασης του ήπατος έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Μη επεμβατική αξιολόγηση της κατάστασης του ήπατος σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από μια βιοψία ήπατος.

Η μέθοδος εκτίμησης της ίνωσης  μέσω του Fibrotest είναι έμμεσα ένα σημαντικό βοήθημα για την αξιολόγηση της αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD), που είναι πιο συχνή διαταραχή του ήπατος, όσο και η πιο συχνή αιτία χρόνιας ηπατικής νόσου. Είναι επίσης παρούσα στο 3% των παιδιών και >50% των παχύσαρκων παιδιών.

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη συμμόρφωση  στις συνιστώμενες  προαναλυτικές και αναλυτικές συνθήκες.