Εξέταση | Προληπτικός έλεγχος εως 18 ετών

  • Γενική αίματος
  • αιμοπετάλια
  • μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV)
  • γλυκόζη
  • ολική χοληστερίνη
  • HDL
  • σίδηρος
  • τρανσαμινάσες(2)
  • γενική ούρων
  • αθηρωματικός δείκτης  TC/HDL-C