Εξέταση | Βασικός προληπτικός έλεγχος ενηλίκων

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ, αιμοπετάλια
 • μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV)
 • γλυκόζη
 • ουρία
 • ουρικό
 • ολική χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • τρανσαμινάσες(2)
 • κρεατινίνη
 • γεν. Ούρων
 • Αθηρωματικός δείκτης TC/HDL.