Εξέταση | Πλήρης προληπτικός έλεγχος ενηλίκων

 • Γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)
 • ΤΚΕ
 • γλυκόζη
 • ουρία
 • ουρικό
 • ολική χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • τρανσαμινάσες(2)
 • γGt
 • αλκαλική φωσφατάση
 • κρεατινίνη
 • ολικές πρωτείνες
 • αλβουμίνες
 • σφαιρίνες
 • χολερυθρίνη
 • CPK
 • LDH
 • Kάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρο
 • Μαγνήσιο
 • σίδηρος
 • CRP ποσοτικό
 • TSH
 • φερριτίνη
 • Β12
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη(HbA1c)
 • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, ινσουλίνη
 • γενική ούρων
 • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C 

*στους άνδρες άνω των 50 ετών επιπλέον PSA