Εξέταση | Παρακολούθηση διαβητικού ασθενούς

  • Γλυκόζη νηστείας
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c (μέθοδος HPLC)
  •  Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη   eAG
  •  Μικροαλβουμίνη ούρων( τυχαίας ούρησης η 24ώρου)
  •  CRP ποσοτικό
  •  Κρεατινίνη
  •  Ρυθμός σπειραματικής διηθήσεως e-GFR
  •  Κάλιο
  •  Νάτριο
  •  Γενική ούρων

*ο έλεγχος περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων