Εξέταση | Παρακολούθηση υπερτασικού ασθενούς

 • Γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • γενική ούρων
 • γλυκόζη
 • κρεατινίνη
 • ρυθμός σπειραματικής διήθησης
 • e-GFR
 • χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • μικροαλβουμίνη ούρων