Εξέταση | Έλεγχος ήπατος

  •  AST
  • ALT
  • δείκτης ηπατκής ίνωσης FIB-4, γgt
  • ALP
  • LDH
  • Ολικές πρωτείνες
  • Αλβουμίνη
  • Λευκωματικό πηλίκο
  • Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων
  • α-fp.