Εξέταση | Έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας

 • Γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • μέσος όγκος αιμοπεταλίων(MPV)
 • γλυκόζη
 • τρανσαμινάσες
 • χοληστερίνη
 • τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C
 • γλυκoζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ΗbA1c
 • ινσουλίνη
 • αντίσταση στην ινσουλίνη HOMA-IR
 • ουρία
 • κρεατινίνη
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • γενική ούρων