Εξέταση | Έλεγχος αναιμίας

 • Γενική αίματος
 • αιμοπετάλια
 • μικροσκοπική εξέταση περιφερικού επιχρίσματος
 • ΔΕΚ
 • Σίδηρος
 • φερριτίνη
 • TIBC
 • κορεσμός τρανσφερίνης
 • Β12
 • φυλλικό οξύ
 • LDH
 • χολερυθρίνη
 • άμεση Coombs
 • G6PD.