Εξέταση | Αλληλούχιση DNA Γονιδίου CFTR (ΜΕ NGS)

Η εν λόγω εξέταση επιτρέπει τον εκτεταμένο έλεγχο (ποσοστό κάλυψης 99,6% των μεταλλαγμένων αλληλομόρφων μεταξύ των πασχόντων παγκοσμίως) του σχετιζόμενου με την Κυστική Ίνωση, γονιδίου CFTR για τον εντοπισμό ενός ή περισσοτέρων αποκλίσεων από την καθιερωμένη γενετική αλληλουχία που ενδέχεται να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη νόσο και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο στην εκτίμηση της πιθανότητας απόκτησης απογόνου που εμφανίζει τη νόσο όσο και στον καθορισμό του γενετικού προφίλ πασχόντων ατόμων.