Εξέταση | Ανίχνευση Αλλήλομορφου HLA B27

Το αλληλόμορφο HLA-B27 εντοπίζεται στο 9% των Καυκάσιων και σχετίζεται με πληθώρα ρευματικών παθήσεων όπως η αγκυλοειδής σπονδυλίτιδα και το σύνδρομο Reiter. Ασθενείς με αγκυλοειδή σπονδυλίτιδα και σύνδρομο Reiter φέρουν το συγκεκριμένο αλληλόμορφο σε ποσοστό 80-90% και 60-80%, αντίστοιχα.
 
Η παρουσία του αλληλίου HLA-B27 αυξάνει ~87 φορές την πιθανότητα εμφάνισης αγκυλοειδούς σπονδυλίτιδας στο γενικό πληθυσμό.