Εξέταση | Προσδιορισμός γονότυπου ηπατίτιδας C (Hepatitis C Genotyping, HCV GT)

Ο ιός της ηπατίτιδας C ως RNA ιός εμφανίζει υψηλό ρυθμό μελλαξιγέννεσης με αποτέλεσμα την παρουσία διαφορετικών γονοτύπων και υποτύπων αυτού.

Οι τελευταίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό ανθεκτικότητας ενάντια στη θεραπεία, με τους υπότυπους 2 και 3 να αποτελούν ευκολότερους θεραπευτικά στόχους συγκριτικά με τον υπότυπο 1.

Επίσης, κατανέμονται με διαφορετική συχνότητα παγκοσμίως, έτσι ώστε να υπάρχουν ενδημικά στελέχη σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η ποικιλία των γονοτύπων HCV που μπορεί να εντοπίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή απαιτεί ταυτοποίηση του μολυσματικού γονότυπου στον ασθενή πριν την έναρξη της αντι-ιικής θεραπείας, ώστε να καθοριστεί η χρήση των αντι-ιικών παραγόντων και η διάρκειά της προκειμένου να επιτευχθεί η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση.