Εξέταση | Ανίχνευση & τυποποίηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)

  παρουσία πολλαπλών διαφορετικών στελεχών του ιού HPV αντικατοπτρίζει διαφορές στην επικινδυνότητα τους για την ασθενή και για το λόγο αυτό, καθίσταται ουσιαστική η δοκιμασία προσδιορισμού του εκάστοτε στελέχους που την επιμολύνει.

Στην καταπολέμηση του ιού HPV περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της λήψης και της κάθαρσης συγκεκριμένων τύπων HPV, η παρακολούθηση της επιμονής γονότυπων συγκεκριμένου τύπου που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο της νόσου και καρκινογένεσης του τραχήλου, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με χειρουργική εκτομή, της ακτινοθεραπείας ή της χημειοθεραπείας για τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τον ιό (δοκιμή θεραπείας), ο προσδιορισμός γονότυπου σε επιλεγμένα προγράμματα με τεστ ελέγχου (screening) πριν και μετά τη χορήγηση υλικού ανοσοποίησης και η διευκόλυνση των επιδημιολογικών ερευνών όσον αφορά τη φυσική ιστορία των μολύνσεων HPV.

Ο μοριακός προσδιορισμός γονοτύπου του ιού HPV ανιχνεύει 37 διαφορετικούς υπότυπους χαμηλής και υψηλής επικινδυνότητας (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 ΚΑΙ CP6108) χαρακτηρίζοντας το ή τα στελέχη που επιμολύνουν την εκάστοτε ασθενή και συμβάλλει στην εξατομίκευση της θεραπείας.